ISO 45001

Arbetsmiljöpolicy

Vårgårdabuss verkar för att arbetsmiljön skall vara så säker att nollvisionen uppnås dvs att ingen ska dö, skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Vårgårdabuss AB accepterar ingen kränkande särbehandling, även kallat mobbning. Vårgårdabuss verkar för att förebygga ohälsa och olycka genom att:
• Undersöka risker för ohälsa och olycka exempelvis med hjälp av medarbetarenkät och riskanalys och därefter vidta åtgärder mot påvisade risker.
• Förebygga trafikolycka genom uppföljning av kör- och vilotider via Idha-online.
• Ge medarbetare möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra medarbetare inom bolaget t.ex. fika, arbetsplatsträffar och medarbetaraktiviteter.
• Ge medarbetare möjligheter till utveckling såväl personligt som yrkesmässigt tex utbildning genom Bivabskolan, Omnibusskolan eller annan utbildare.
• Motverka stress genom att planera och strukturera arbetet – mäts genom medarbetarenkäter.
• Motverka kränkande särbehandling genom tydligt ledarskap och tydliga rutiner och konkreta policys.
• Utreda och åtgärda kränkande särbehandling om sådan förekommer på arbetsplatsen. Åtgärder ska vidtas tex via mobbningsutredning via oberoende part