ISO 14001

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vårgårdabuss AB verkar för att skydda miljön, följa lagar och andra bindande krav samt ständigt bli bättre. Vi bedriver hållbarhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vårgårdabuss verkar för att:
• Successivt gå över från fossila till förnybara energikällor – t.ex. från diesel till förnybara bränslen
• Spara energi – t.ex. köra rationellt, energieffektivisera lokaler- YKB, uppföljningssystem av
bränsleförbrukning m.m.
• Målmedvetet arbeta för att hålla en låg resursförbrukning, låga utsläpp till mark, vatten och luft och ständigt följa upp så att vi kan agera förebyggande i de fall vi ser motsatt trend utveckling, t.ex. uppföljning genom KAMS-utredningen som påvisar trendutvecklingen
• Undvika och minska kemikalier som kan påverka vår hälsa och miljö negativt, t.ex. genom avstämning mot kemikalieförteckningen
• Sträva efter att göra miljöanpassade val vid inköp av vara eller tjänst t.ex. genom gemensamma inköp, rutinen för inköp
• Arbeta med ständiga förbättringar och följa lagar och bindande krav t.ex. genom System C2, förbättringsgrupper, via KAMS-systemet samt laglistan
• Arbeta systematiskt med miljö-, arbetsmiljö-, mångfald-, jämställdhets- och tillgänglighets- samt trafiksäkerhetsfrågor t.ex. via KAMS-systemet
• Sträva efter att affärsutveckling och inköp bidrar till lokal och global hållbar utveckling – planeringsarbete, gemensamma inköp
• Kommunicera hållbarhetsarbetet på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos medarbetare, kunder och leverantörer – t.ex. intranätet, Linkedln
• Följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) – respekt och främjande av mänskliga rättigheterna
• ILO:s åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention, artikel 32 – inget barnarbete, inget tvångsarbete, ingen diskriminering, rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
• Det arbetarskydd och arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet – löner och arbetstider, arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
• Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet – följa lokal och nationell miljölagstiftning
• FN:s deklaration mot korruption – det är förbjudet att direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörligvbetalning eller annan ersättning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller styra affärer eller få annan otillbörlig fördel inom ramen för sin verksamhet. Vi ska heller inte direktveller indirekt acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut.